Thailand Tattoo
“Faith inspiration,The miracle of Antique Thai Tattoo”     By Master James Khemthong
Tel : +6684-694-9888 , +6687-508-6999
Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
Chanting guide / Pra-ka-ta-bu-cha-kru-ar-chant
Chanting guide

Pra-ka-ta-bu-cha-kru-ar-chant

Namo Tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa (repeat three times)

Ta mang tang pa ka sen na to sat ta ar ha ei ma ar vi ta au ar mi ma sa na mo

     Sib new kong ka pa chao kor na mas sa kan dae koon kroo ba ar jan poo pra sat vit an pen ming mit tua lo ka ka pa chao ko wai tep pa ya da poo sak sit tang aong prom mae see poo reung rit tee krai eek tang pra kroo poo roo sai ya sat ho ra chant chong ma ar pee ban pok ket tang bi too rate chon na nee loung por took took pra aong chong ma pen sak kee pa yan hai ka sung cha tong wa ka ta ar kom hai ban loo som lae sak sit pen ni mit dee kae tau ka na but nee tern
     Sa too au ka sa vi pat ti pa ti pa ha ya au ka sa ar rat ta nung kroo ar cha ri yung ar kut chant too pa ree man ta sang poo cha nee yang sap pa sit ti ka ren too mang sit ti tae chang sit ti pa lung sit ti kit chang ar hung wan ta mi tang sa ta
     Poot tang wan ti ta wa ka pa chao wai laew sung pra poot ta koo nang tam mung wan tit a wa ka pa chao wai laew sung pra tam mang koo na sang kang wan ti ta wa ka pa chao wai laew sung pra sang ka koo nang
     A nung ka pa chao kor ar rat ta na pra poot ta chao koon pra tam koon pra sang ka chao eek tung koon pra bi da man da koon aoo pat cha kroo ar chant koon pra ru sree na rod koon pra ru sree n alai koon pra ru sree taw au koon pra ru sree ta fai koon pra ru sree pr alai ya kod koon pra ru sree kat sa pa koon pra ru sree trai pop koon pra ru sree tat san a mongkol tang pra pet cha loo kan lae nak sit ti vit ta ya eek tang nang pra tor ra nee nang pra kong ka pra pleng pra pai lae pra eat saun poo pen chao fah tan chung ma pra sit ti pra pon chai hai kae ka pa chao
     Ka pa chao cha kor un chaun tep pa ya da tang lai tau took chun hong wi man lae tee sa tit yoo tau pa ta pee don pra ru sree tang roi pad ton prod bun dan don dauy sap pa pit lae wit ta ya pra kroo ma pra kroo poo tao kroo pak lae auk son sat a pon kam ma sit kae ka pa chao nai kan but nee taud
     Eee ti pi so pa ka wa ka pa chao kor un chuen som det pra sam ma sam bhoot ta chao ma sa tit yoo nue klao nue pom kor un chuen pra prom ma yoo baung ba sai kor un chuen pra na rai ma yoo baung ba kwa kor un chuen nang pra kong kha ma pen nam lai kor un chuen pra pai ma pen lom pak kor un chuen pa ya nak ma pen soi sang wan kor un chuen pra kan ma pen duang jai ka pa chao cham tam kan sing dai book kon dai poom dai prai dai vin yan dai ya dai cut kwang berd bean bee ta ya dai hai kerd kwam pra mat plat plang
     Kor un chuen kroo tae hon lang pra ru sree tang roi pad aong de cha koon kroo ba ti yai un lerd lam koon kroo poo yoo tam yoo ke ha chong ma chuey auy pra pon chai hai kae ka pa chao put tang pra sit ti ma ha pra sit ti tam mang pra sit ti ma ha pra sit ti sang kang pra sit ti ma ha pra sit ti
     Ma ar aoo a ti ka moo lang tree te wa nang ma ha sat tra aoo aoo ar ma ma man tra au sa ar wa ma ha man tang
     Ang ka ra pin too na tang oop pan nang prom sa ha ba dee na man gar ti kap pe so oar ka to bhut ja pa toom mang tit saw a na mo poot ta ya ti wan ta nang
     Sit tee kit chang sit tee kam mang sit tee ka ree ya ta taa ka to sit ti la po ni ran ta rang sit tee t echo chai yo nit chang sap pa kam mang pa wan too me sap pa sit tee pa wan too me